top of page

Website Gebruiksvoorwaarden

BELANGRIJK: DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT EN/OF DE WEBSITE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) TE GEBRUIKEN, GA JE AKKOORD MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET DE HIERIN UITEENGEZETTE VOORWAARDEN, GELIEVE DAN DE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

 

Het doel en de opzet van deze website is om een betrouwbare bron van informatie te zijn voor individuen die op zoek zijn naar betrouwbare doelen voor donaties ter ondersteuning van liefdadigheidsorganisaties en organisaties die actief zijn in Israël. De website vermeldt gecontroleerde Israëlische organisaties die op zoek zijn naar en donaties accepteren, en plaatst ze in categorieën. Het stelt gebruikers in staat om te zoeken naar organisaties die donaties accepteren op basis van hun doelstellingen. Toegang tot en gebruik van de website is gratis, vereist geen registratie en brengt geen kosten in rekening bij de organisaties. De website dient puur informatieve doeleinden. Alle donaties worden rechtstreeks aan de organisaties zelf gedaan zonder onze betrokkenheid.

1. Aanvaarding

Hier zijn de algemene voorwaarden die jou ("jou" of "gebruiker") toegang geven tot en gebruik van www.standwithisrael.co.il/ en de beschikbare inhoud daarvan regelen (gezamenlijk de "Website"). Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het privacybeleid dat beschikbaar is op de Website (gezamenlijk de "Voorwaarden"), vormen een bindende overeenkomst tussen jou en ons, de exploitanten en eigenaars van de website. Je voortdurende gebruik van de website (geheel of gedeeltelijk), op welke manier dan ook, wordt beschouwd als jouw akkoord met de naleving van deze voorwaarden.

 

Indien je deze voorwaarden niet begrijpt en/of ermee instemt, dien je de website onmiddellijk te verlaten en het gebruik ervan te staken. Toegang tot de website verplicht je niet tot het doen van donaties aan een goed doel. Ons doel is om te koppelen tussen gebruikers die willen doneren en liefdadigheidsorganisaties.

 

Wij behouden ons het recht voor om unilateraal op elk moment de voorwaarden van deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In het geval van een wezenlijke wijziging zullen wij je hiervan op de hoogte stellen door middel van een opvallende melding op de website. Je dient onze website periodiek te controleren en de wijzigingen in de voorwaarden te bekijken. Door het voortzetten van het gebruik van de website na dergelijke wijzigingen, ga je akkoord met deze wijzigingen. Als je je niet prettig voelt bij alle bepalingen van deze voorwaarden, gebruik dan de website niet.

2. Recht op toegang tot de website

Onderworpen aan de hierna uiteengezette voorwaarden, verlenen wij hierbij aan jou, en je aanvaardt, een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-onderlicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de website en het maken van niet-commercieel gebruik van de website, uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden. De licentie blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd overeenkomstig de bepalingen hierin.

3. Beperking op het gebruik

Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, stem je ermee in om niet (i) je rechten onder deze Voorwaarden te verkopen, in licentie te geven (of sublicentie te verlenen), te verhuren, over te dragen, te beloven, of te delen met een derde partij; (ii) de Website en/of de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf (zoals hieronder gedefinieerd) te kopiëren, overdragen, verspreiden, te schrapen, toegang te verkrijgen via automatische middelen (zoals bots of crawlers of vergelijkbare technologische tools); (iii) naar de Website te verwijzen door middel van framing; (iv) de Website te gebruiken in een rechtsgebied waar deze illegaal zijn of waarbij registratie van Ons in dat rechtsgebied of land vereist zou zijn; (v) de Website te gebruiken, of anderen aan te moedigen, te promoten, te vergemakkelijken of te instrueren om de Website te gebruiken voor illegale, schadelijke of beledigende doeleinden; (vi) virussen, spyware of andere schadelijke, inbreukmakende, illegale, verstorende of vernietigende inhoud, berichten of bestanden te verzenden of uploaden; (vii) toegang te verkrijgen tot de Website via ongeoorloofde middelen, diensten of tools, waaronder, maar niet beperkt tot, datamining, robots of enige andere geautomatiseerde middelen of dataverzamelings- en extractietools, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, extractie voor hergebruik van enig onderdeel van deze Website; (viii) enige handeling uit te voeren die de Website of zijn servers destabiliseert, onderbreekt of belastert, of geautomatiseerde middelen, robots of crawlers te gebruiken waarmee meer verzoekberichten naar de servers van de Website worden gestuurd binnen een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijs in die periode via de Website kan sturen; (ix) de Website en/of enige andere software beschikbaar op de Website te kopiëren, wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren (behalve voor zover de toepasselijke wetgeving specifiek dergelijke beperking verbiedt), enige poging te doen om de broncode van de Website en/of enige andere software op de Website te ontdekken of daarvan afgeleide werken te maken; of (x) technische beperkingen of beperkingen in de Website of zijn servers te omzeilen of te proberen te omzeilen. Je bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, betalen, repareren en onderhouden van alle apparatuur, software, hardware en diensten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Website.

4. Eigendom van Intellectuele Eigendomsrechten

De Website, inclusief, zonder beperking, alle onderliggende gegevens, software, platforms, algoritmen, technologie, ontwerp, gebruikersinterface, informatie, diensten, teksten, bestanden, grafieken, foto's, video's, geluid, muziek, organisatie, structuur, "look and feel" en functies, de Feedback (zoals hieronder gedefinieerd), en eventuele wijzigingen, verbeteringen en afgeleiden daarvan en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden ("Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf"), zijn exclusief eigendom van ons en/of onze licentiegevers, die alle rechten, titels en belangen met betrekking daartoe behouden.

 

Geen enkele overdracht of verlening van rechten door ons wordt gedaan of geïmpliceerd door enige bepaling van deze Voorwaarden of door enige andere bepaling in de Website met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf of anderszins, behalve voor de beperkte licentie zoals uiteengezet in Sectie 2 hierboven.


 

"Feedback" verwijst naar opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën, opmerkingen over bugs en gebruikerservaringsrecensies met betrekking tot de Website.

 

"Intellectuele Eigendomsrechten" verwijst naar wereldwijde, geregistreerde of niet-geregistreerde rechten, waaronder: (a) Rechten geassocieerd met werken van auteurschap, ontwerpen, maskerwerken en fotografie, waaronder auteursrechten; (b) Handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo's, handelsnamen, handelskleding, het recht op publiciteit en goodwillrechten; (c) Octrooien, octrooiaanvragen en industriële ontwerpen;

(d) Bedrijfsgeheimen; (e) Rechten analoog aan die welke hierin zijn uiteengezet en andere eigendomsrechten met betrekking tot immateriële eigendom; (f) Delingen, voortzettingen, vernieuwingen, heruitgiften en verlengingen van het voorgaande (indien van toepassing), die momenteel bestaan of in de toekomst worden ingediend, uitgegeven of verkregen.

5. Garanties en Vertegenwoordigingen van de Gebruiker

Je verklaart en waarborgt dat: (a) je een natuurlijke persoon of rechtspersoon bent; (b) je ten minste achttien (18) jaar oud bent en te allen tijde alle vergunningen, toestemmingen, licenties en goedkeuringen heeft en zult hebben voor je gebruik van de Diensten en om te voldoen aan je verplichtingen hierin; en (c) je en jouw gebruik van de Diensten zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels en normen.

6. Privacy

Onze privacypraktijken worden beheerst door het privacybeleid van de Website ("Privacybeleid").

7. Disclaimer

Je gaat ermee akkoord dat je gebruik van de website en/of de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf op eigen risico plaatsvindt. De website, inclusief, zonder beperking, de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf, worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. In het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor enige donatie of andere transactie tussen jou en een van de organisaties die op de website worden vermeld. Alle transacties worden rechtstreeks met de door jou gekozen organisatie gedaan en onder de voorwaarden van de website van dergelijke organisaties. Wij raden je ten zeerste aan om duidelijke en betrouwbare informatie te verkrijgen over de manieren om fondsen over te dragen naar elke organisatie en deze zorgvuldig te overwegen voordat je een dergelijke donatie doet om een betrouwbare overdracht van fondsen te garanderen. Wij ontvangen geen betaling direct of indirect van je transactie met enige organisatie of liefdadigheidsinstelling die op de website wordt gepresenteerd.

 

Wij garanderen niet dat de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf en/of de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, of dat de website of de server(s) die deze beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Wij bieden geen garantie en doen geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van onze Intellectuele Eigendomsrechten of website, inclusief, zonder beperking, hun juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of anderszins. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kan de via de website verstrekte informatie onvolledig, onnauwkeurig en onderhevig aan verandering zijn. Je bent verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke of aanbevolen voorzorgsmaatregelen om jezelf te beschermen tegen enige vordering, schade, verlies of gevaar dat kan ontstaan als gevolg van je gebruik van de website en/of enige van de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf waarop je vertrouwt.

 

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

Onder de wettelijk toegestane limieten, zullen wij en onze partners, functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten, licentiegevers, onderaannemers en leveranciers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens jpu of enige andere entiteit, zelfs als op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, onder welke wettelijke theorie dan ook, hetzij contract, onrechtmatige daad of anderszins, voor enige directe, vergoedende, indirecte, incidentele, gevolgschade, waaronder, zonder beperking, enige gederfde winst en verloren zakelijke kansen, bedrijfsonderbreking, omzet, inkomsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere tastbare of immateriële verliezen, bijzondere, voorbeeldige of straffende schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de website of de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf, of het vertrouwen daarop of met enige fouten, onjuistheden, weglatingen, defecten, beveiligingsinbreuken of enige andere tekortkoming om te presteren door ons.

 

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing.

9. Inhoud van derden

De Website bevat inhoud verstrekt door derden en links naar externe diensten, inhoud en bronnen (bijvoorbeeld links naar liefdadigheidsorganisaties). Wij screenen, controleren, keuren goed of beheren dergelijke diensten, inhoud en bronnen niet. Eventuele zorgen met betrekking tot dergelijke gelinkte diensten, inhoud en bronnen moeten worden gericht aan de desbetreffende dienstverlener, inhoud of bron. Dergelijke diensten, inhoud en bronnen worden uitsluitend als informatieve hulpmiddelen verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke diensten, inhoud of bronnen.


Wij werken samen met GiveChariot om donor-adviesfondsen (DAFs) in staat te stellen om liefdadigheidsdonaties te doen aan ontvangende organisaties via GiveChariot-accounts. Je kunt hier meer te weten komen over GiveChariot. Donaties via GiveChariot vereisen jou acceptatie van het Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden van GiveChariot, evenals het handhaven van een GiveChariot-account in goede staat. Wij zijn niet betrokken bij enige onderliggende transactie tussen jou en GiveChariot, en zijn geen garant voor betalingen en niet aansprakelijk voor enige handelingen of nalatigheden van GiveChariot.

10. Beëindiging

Wij kunnen deze Voorwaarden beëindigen en/of je recht om onmiddellijk toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel of alle van de Website en/of de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf opschorten (inclusief, maar niet beperkt tot de licentie zoals uiteengezet in Sectie 2 hierboven), naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging dien je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website en de volgende onderdelen blijven van kracht: 1, 3, 4, 5, 7-12.

11. Algemeen

(i) Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat Israël, zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Tel Aviv, Israël. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of andere internationale wetten wordt uitdrukkelijk uitgesloten; (ii) niettegenstaande het voorgaande, in geval van schending of dreigende schending van enige bepaling van deze Voorwaarden door u, zou dit ons aanzienlijke en niet te herstellen schade kunnen veroorzaken die niet naar tevredenheid in monetaire termen kan worden gecompenseerd, en dat de rechtsmiddelen die ons krachtens de wet ter beschikking staan anderszins ontoereikend kunnen zijn, en wij zullen, naast enig ander recht dat ons krachtens de wet of billijkheid toekomt, gerechtigd zijn tot onmiddellijke ex parte afgifte, zonder borgstelling, van een billijke voorziening, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gerechtelijk bevel, in enige jurisdictie wereldwijd; (iii) indien enige bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling slechts zodanig worden hervormd als noodzakelijk is om haar afdwingbaar te maken en als een dergelijke bepaling ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zal de bepaling als gescheiden worden beschouwd van de rest van deze Voorwaarden en zal dit niet leiden tot de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden; (iv) deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Website; (v) wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken over te dragen. (vi) ELKE RECHTSVORDERING DIE DOOR JOU WORDT INGESTELD EN VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING AANVANGEN. ANDERS IS DERGELIJKE RECHTSVORDERING VOOR ALTIJD VERVALLEN EN WORD JE GEACHT AFSTAND TE DOEN VAN ELKE AANSPRAAK DIE JE MOGELIJK HEBT IN DIT VERBAND.

 

Stuur bij vragen of inlichtingen een e-mail naar: info@standwithisrael.co.il

 

Bijgewerkt op: 12 oktober 2023. 

bottom of page